The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
jin rong xiao fei zhe zai yin xing ka shi yong zhong mian lin de feng xian ji dui ce yi xin jiang ta cheng yin xing ka fa zhan xian zhuang wei li
Author(s): 
Pages: 57-58
Year: Issue:  10
Journal: Xi'an Finance

Keyword:  金融消费者 银行卡 风险;
Abstract: 近年来,金融消费者领域面临的问题日渐突出,本文以塔城银行卡发展现状为例,探寻金融消费者在银行卡使用中面临的风险,并对完善我国银行卡金融消费者权益保护提出一些参考建议。
Related Articles
No related articles found