The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
zai di shi yi jie quan guo ren min dai biao da hui di yi ci hui yi shang de ti an jian yi guo wu yuan fa zhi ban jia kuai zu zhi zhi ding gui fan fang dai ren fa zhan de xiang guan fa gui
Author(s): 
Pages: 3-5
Year: Issue:  5
Journal: Xi'an Finance

Abstract: <正>一、制定规范放贷人发展的相关法规是非常必要的从我国金融业发展情况看,金融体系日趋完善,放贷机构除了一般的商业银行,央行、银监会推动的小额贷款公司等新型放贷机构也在稳步发展(本提案所指的放贷人、放贷机构指的是不吸收公众存款、专门发
Related Articles
No related articles found