The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
fa hui you shi tan suo chuang xin cu jin wen xian ying xiang ji shu de kai fa ying yong lun ru he jin yi bu fa hui chuan xie shang wu cu jin wei yuan hui de zuo yong
Author(s): 
Pages: 48-50
Year: Issue:  3
Journal: Journal of Micrographics

Keyword:  文献影像技术技术服务商务促进委员会;
Abstract: 对四川省文献影像技术协会商务促进委员会的目的、意义和作用进行研究分析的基础上,提出了商务促进委员会活动的顶层设计,以及商务促进委员会在四川文献影像技术开发应用中应当开展的工作内容。
Related Articles
No related articles found