The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
yi gong cheng ji shu chuang xin da zao xin de xiao yi dian -- fang zhong guo shi hua shi you gong cheng ji shu yan jiu yuan ke ji guan li bu zhu ren ding shi dong
Author(s): 
Pages: 35-36,37
Year: Issue:  10
Journal: China Petroleum and Chemical Industry

Abstract: 低油价赋予工程技术两方面的任务,一是通过技术创新,提升开发效果,实现增效;二是通过技术进步降低成本、提升效益。
Related Articles
No related articles found