The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
lun sheng tang kai ji zhe zhang shuo de hong tong wen xue si xiang
Author(s): 
Pages: 76-80
Year: Issue:  1
Journal: Guizhou Social Sciences

Keyword:  巧辞韩休尽意唐新语卢思道江上愁心赋言有尽而意无穷三教珠英崔融修词;
Abstract: 张说(667-731)字道济,一字说之,河东(今山西永济)人。一生任历通显,封燕国公。张说登上政坛在武后天授元年,在文坛上真正起到重大影响作用的时间恰在“颇通远调”的景云中到开元十八年前①。说为文“属思精壮,长于碑志”②,与苏齐名,时称“燕许大手笔”。其诗颇多新气象,佳作时见。喜延纳后进,为数不下二十余人,皆成一时名士。早岁又预修《三教珠英》,与李峤、徐彦伯等文士相接。由于其“三登左右丞相,三作中书令,唐兴以来,朝佐莫比”③的特殊地位,“始公之从事,实以懿文。而风雅陵夷,已数百年矣。时多吏议,摈落文人,庸引雕虫,沮我胜气。邱明有耻,子云不为。乃知宗匠所作,王霸尽在,及公大用,激昂后来,天将以公
Related Articles
No related articles found