The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
50 nian qian de ju xiang gai bian liao shi jie zhan lue ge ju -- zai ji nian wo guo di yi ke yuan zi dan bao zha cheng gong 50 zhou nian da hui shang de fa yan zhai yao
Author(s): 
Pages: 11-12
Year: Issue:  10
Journal: ZHONGGUO HEGONGYE

Abstract: 整整半个世纪前的10月16日,在中国共产党的领导下,中国人民依靠自己的智慧和力量,成功爆炸了我国的第一颗原子弹。
Related Articles
No related articles found