The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
ji yu wen ti jie jue jiao yu li nian xia de shu xue zong he shi jian ke de she ji -- yi tan suo san jiao xing ke yi bei fen ge cheng liang ge deng yao san jiao xing de tiao jian wei li
Author(s): 
Pages: 30-33
Year: Issue:  4
Journal: ZHONGXUE SHUXUE ZAZHI(CHUZHONG BAN)

Abstract: “什么是好的教育?系统地给学生提供自己发现问题的机会。”这是问题解决教学的积极倡导者波利亚对“好教育”提出的一个重要评价指标。在这里他强调了好的教育的评价标准就是能够让学生自己发现问题、解决问题,因此“问题解决”教学作为一种模式,它与我国的基础教育课程改革的理念是相通的,它是“问题解决”教学的一个重要操作依据和思路。
Related Articles
No related articles found