The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
yuan yu jiao cai gao yu jiao cai -- zuo yi 2014 nian chu zhong bi ye sheng xue ye kao shi zuo zhou juan shu xue shi juan 23 ti ming zhi guo cheng
Author(s): 
Pages: 53-55
Year: Issue:  4
Journal: ZHONGXUE SHUXUE ZAZHI(CHUZHONG BAN)

Abstract: 很多学业考试题源于教材,又高于教材。本文通过反刍2014年初中毕业生学业考试(衢州卷)数学试题卷23题的命制过程,探讨从不同角度挖掘试题内涵,命题创新试题的方法。
Related Articles
No related articles found