The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
yi ge nian qing de sheng ming zai chun xia jian yun luo wei ji nian zhong guo ren min da xue tao xing zhi yan jiu hui fu shan xi xia xiang dui yuan shen huan er zuo
Author(s): 
Pages: 63
Year: Issue:  8
Journal: Life Education

Abstract: <正>一个年轻的生命在春夏间陨落/就在赴山西永济的路上/无声息地陨落/没有留下言语/还没有拿起支教的粉笔/还未展示准备好的游戏学友赶来了/医生赶来了/学校和北京的医生赶来了/父母从上海赶来了
Related Articles
No related articles found